Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zbiorniki SZAKK wykonane są z polietylenu, który stanowi konstrukcję samonośną i został zaprojektowany do posadowienia w gruncie niespoistym obsypane piaskiem średnim i grubym na głębokości 0,5 metra licząc od górnej krawędzi zbiornika.

Standardowa nadbudowa dostarczana przez producenta jest wysokości 0,25 metra. Przy większych głębokościach posadowienia należy uzgodnić montaż z projektantem.

Odległość pomiędzy kolejnymi zbiornikami, które stanowią ciąg technologiczny oczyszczania ścieków jest ustalona przez łącznik. Przy łączeniu urządzeń należy przestrzegać kolejności i wykonać połączenie zgodnie z kartą katalogową produktu. Zbiorniki łączone są na zasadzie wpust w zbiorniku 1 - łącznik – wpust w zbiorniku 2.

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu należy sprawdzić jego stan pod kątem mechanicznych uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku transportu należy zgłosić dostawcy lub producentowi w celu określenia stopnia uszkodzenia i dalszej decyzji. Jeżeli zbiornik był naprawiany na miejscu należy w trakcie montażu po opuszczeniu zbiornika do wykopu wykonać próbę szczelności (zalanie do pełna wodą). Miejsce naprawiane powinno być widoczne (nie zasypane) w trakcie wykonywania próby szczelności.

W przypadku posadowienia zbiornika w miejscu przejezdnym należy wykonać odciążającą płytę żelbetową dobraną przez projektanta w zależności od warunków gruntowych i jezdnych.

Wykop należy wykonać 30 cm niższy oraz minimalnie 30 cm szerszy od każdego wymiaru zbiornika w celem wykonania warstw otulinowych.

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót. Prace w wykopach o głębokości większej od 2 m muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Montaż wykonywać w rękawicach ochronnych oraz pełnym obuwiu roboczym. Nie stosować elektronarzędzi z uszkodzoną obudową lub izolacją. Zachować bezpieczną odległość od pracujących maszyn budowlanych (koparki lub mikrokoparki).

Ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości należy obowiązkowo zabezpieczyć przez:

 • wykonanie skarp pochylonych o kącie 45° dla gruntów środniospoistych
 • wykonanie skarp o kącie nachylenia nie większym, niż kąt stoku naturalnego w gruntach piaszczystych nasypowych
 • umocnienie ścian przez rozparcie lub podparcie dla wykopów o ścianach pionowych
 • rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek, itp.

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:

 • sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy, oraz przed każdym rozpoczęciem robót
 • likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu
 • zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli
 • każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
 • przy pojawieniu się wód gruntowych należy obniżyć ich poziom 30 cm poniżej planowanego położenia zbiornika

Montaż zbiorników w wykopie na terenach stabilnych oraz niestabilnych (tereny piaszczyste, gliniaste, ilaste o wysokim poziomie wód gruntowych)

 • wykonać wykop o wymiarach większych o 60 cm niż wymiary zbiornika
 • na dnie wykopu umieścić 30 cm płytę betonową lub warstwę mieszanki piasku frakcji 1-3 mm z cementem CEM I 32,5 w stosunku 1:3, po czym zagęścić i wypoziomować dno wykopu.
 • sprawdzić głębokość wykopu i porównać z dokumentacją
 • na dno wykopu opuścić zbiornik SZAKK i sprawdzić rzędne króćców
  Jeżeli nie ma zastrzeżeń można przystąpić do obsypywania zbiornika piaskiem.
 • w trakcie obsypywania należy kolejno ułożone warstwy zagęszczać-ubijać oraz jednocześnie zalewać zbiornik wodą tak aby poziom wody nie różnił się więcej niż 20 cm od poziomu zasypania zbiornika

Zbiorniki SZAKK są przystosowane do użytkowania w terenach niestabilnych i z tego względu nie wymagają wykonywania dodatkowej otuliny z suchego betonu - co obniża koszty całej inwestycji oraz czyni go mocną konstrukcją, która na pewno nie zastanie zgnieciona przez naprężenie gruntu.

Przy montaży, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w pobliże zbiornika nie dostały się twarde elementy jak kamienie, cegły, gruz, bryły lodu, gałęzie czy inne niesypkie ciała. Jeżeli w takcie prac na dnie wykopu pojawia się woda, należy jej poziom obniżyć przez wykonanie w najbliższym sąsiedztwie pogłębienia (minimum 30 cm) i wypompowanie wody.

e-max.it: your social media marketing partner

Zobacz więcej na ten temat

SZAKK - Produkujemy ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, ekologiczne szamba, separatory tłuszczu, separatory olei i węglowodorów, przepompownie ścieków, studnie wodomierzowe i tunele drenarskie.

producent oczyszczalni ścieków, producent oczyszczalni Częstochowa, producent oczyszczalni Radomsko, przydomowe oczyszczalnie Częstochowa

Go to top